//-->
Immerspher logo

Language

Worldglobe_vulcano_watermolecule
 

Immersphertheorie

Kwantumzwaartekracht

Inhoud:

Introductie
Het dilemma van massa en vacuum
Formule kwantumzwaartekracht
 

Introductie

De Immersphertheorie is veel omvattend. Deze bestaat doormiddel van verschillende facetten. Immerspher in het algemeen heeft directe betrekking op de voortgang van de planeet aarde. Hierbinnen worden ook andere hemellichamen gevat. Binnen de theorie wordt uitgegaan van een bepaalde situering. Een gegeven hoedanigheid. De planeet aarde bestaat in een voorkomen van gewichtsloosheid. Deze lijkt te zweven. De wetten van natuurkunde leveren hieraan een tegenstelling. Er bestaat een dilemma. De planeet aarde bezit massa. Daarnaast bevindt deze zich in een voorkomen van ruimte. Beide spreken een situatie van gewichtsloosheid tegen. Aan de hand van een fundamenteel element binnen Immerspher wordt hieraan helderheid verschaft. De theorie biedt een verklaring. Immerspher omschrijft kwantumzwaartekracht als basis van de voortgang van de planeet. Aantrekkingskracht op de kleinste schaal als verhouding tussen de massa en de omgeving.

Om te kunnen spreken van massa moet deze voldoen aan een aantal eisen. Deze bezit grenzen. Massa zoals binnen de Immersphertheorie is gerelateerd aan materie. De materie van aarde bezit massa. Massa in relatie met materie is lastig te defineren. Gebruik wordt gemaakt van de overkoepelende term materie met betrekking tot objecten en massa met waaraan materie is onderhevig 1. Aangaande de materie bezet de aarde ruimte. Deze stelling is gepostuleerd binnen het uitsluitingsprincipe van Wolfgang Pauli. Hierbinnen wordt de materie beschreven aan de hand van fermionen. Deze deeltjes worden uitgesloten ten opzichten van elkaars kwantumtoestand. Met betrekking hiertoe wordt gesteld dat de massa van de planeet ruimte in beslag neemt 2. Binnen het bestaan van massa doet zich echter een dilemma voor. Er bestaat een probleem. De massa bevindt zich in ogenschijnlijke gewichtsloosheid. Deze zweeft binnen de aanwezigheid. Aan de hand van natuurkundige wetten zou dit eigenlijk onmogelijk moeten zijn. Deze bieden een weerwoord. Op het moment dat een massa zich bevindt in ruimte is een staat van gewichtsloosheid uitgesloten. De massa trekt elkaar aan over een oneindige afstand. Immerspher gaat uit van een andere situatie. Deze wijkt hierbinnen af. Immerspher biedt een situatie waarbinnen massa zich bevindt in een vacuüm. Massa bestaat. Ruimte ontbreekt. Deze situering levert echter een tegenstelling. Aangaande het voorkomen van massa heeft deze ruimte nodig. Zonder deze is het voorkomen van massa uitgesloten.

Het dilemma van massa en vacuum

Om te kunnen bestaan heeft massa benodigdheden. Deze is onderhevig aan een bepaald voorkomen. Massa heeft ruimte nodig om het volume en het gewicht te kunnen herbergen. De inhoudsmaat en de dichtheid zijn eigenschappelijk. Hierbinnen doet zich een probleem voor. Er bestaan barrières ten opzichten van deze kenmerken. De aarde bevindt zich in een ogenschijnlijke staat van gewichtsloosheid. Deze zweeft. Er bestaan grenzen aan de mogelijkheden. Wetten staan in de weg van bepaalde situaties. Massa is onderhevig aan gewicht. Het voorkomen ervan ontbreekt de juiste ingrediënten met betrekking tot gewichtloosheid Video. De omgeving waarbinnen massa zich bevindt is anders. Deze wijkt af van de ogenschijnlijke hoedanigheid. Massa bevindt zich in een vacuüm. De omgeving ontbreekt elk voorkomen van materie 3. Aan de hand hiervan wordt een dilemma duidelijk. Gezien kan worden hoe de probleemstelling tot uitdrukking komt. Massa en vacuüm zijn elkaars tegengestelde. Deze zijn elkaars uiteinde.

Massa en vacuüm kennen een verschil. Beide zijn anders. Massa bezit dichtheid, gewicht en volume. Vacuüm ontbreekt beide. Binnen de Immersphertheorie is de omgeving van massa onderhevig aan een vacuüm. Beide zijn aan elkaar gerelateerd. Deze verhouding is onderbouwd door een natuurkundig principe. Deze is gerelateerd aan een wet. De natuurkundige wet die staat aan de basis van het bestaan van massa binnen vacuüm is kwantumzwaartekracht. Door middel van het voorkomen van massa binnen vacuüm bestaat deze kracht.

Er bestaat een wet die het verschil tussen massa en vacuüm overbrugt. Een oplossing tussen een onmogelijk verbond. Kwantumzwaartekracht vormt een fundament binnen het voorkomen van massa binnen vacuüm. Deze biedt een uitkomst. Kwantumzwaartekracht is onderbouwd aan de hand van de situering van massa binnen vacuüm. Door het voorkomen van de correlatie tussen beide ontstaat deze kracht. Vacuüm is een bijzondere verschijning binnen de natuurkunde. Deze is onder heven aan een opmerkelijk kenmerk. Binnen vacuüm ontbreekt ruimte. Vacuüm omschrijft een situatie waarbinnen volume afwezig is. De aanwezigheid van massa levert een secondaire stelling. Deze verandert de situatie. Massa is gerelateerd aan het voorkomen van ruimte. De kenmerken hiervan zijn dichtheid. Binnen Immerspher bevindt de aanwezigheid van massa zich in een situatie van vacuüm. Gewicht en afmeting bevinden zich in een absentie van ruimte. Immerspher biedt hierbinnen de oplossing. Er bestaat een formule die de overbrugging beschrijft binnen het verschil tussen massa en vacuüm.

Formule kwantumzwaartekracht

Binnen de Immersphertheorie is een toonbeeld uiteengezet. Deze bestaat uit een tal van elementen die lijken tegenstrijdig te zijn ten opzichten van elkaar. De conclusie van de Immersphertheorie leidt tot de formulering van kwantumzwaartekracht. De adhesieve kracht tussen losse materie die is te herleiden op elke schaal. De formule voor kwantumzwaartekracht luidt:

Formule kwantumzwaartekracht G=m/(y3/m)(zwaartekrachttheorie)

Aangaande het voorkomen van massa zijn een aantal principes belangrijk. Deze samen vormen de verhouding binnen massa. Door middel van deze principes komt de definitie van massa met betrekking tot materie neer op het volgende:

m = kg
(massa = soortelijk gewicht)

Massa (m) beschrijft de mate van traagheid binnen materie. Deze eenheid is terug te vinden in het gewicht. De aanwezigheid van massa interageert met vacuüm. Deze zijn elkaars uiteinde. Massa veroorzaakt een verandering binnen vacuüm. Deze verandering staat binnen de formule aangegeven alsvolgt:

y3/m
(Ruimte verdeelt over massa)

De ruimte die wordt aangegeven door middel van y3 staat voor een bepaald voorkomen. Deze geeft aan een verschil. y3 Staat voor de kubieke inhoudsmaat van ruimte binnen het transarium. De invloed die wordt uitgeoefend tussen de twee elementen. Op het moment dat zich secondaire ruimte voordoet binnen een transarium dan zal deze de hoeveelheid zwaartekracht evenredig beïnvloeden. De zwaartekracht van een object dat zich bevindt binnen het massa-vacuümovergangsgebied van een ander object wordt verminderd door de aanwezigheid van de ruimte die bestaat rondom dat object. Tegen de tijd dat een massa voorkomt in een volledig vacuüm dan wordt y3 gelijkgesteld aan de verhouding van deze massa.

Het voorkomen van vacuüm levert echter een probleem. Een tegenstrijdigheid staat in de weg. Vacuüm kent een hoedanigheid zonder materie. Deze is het tegenovergestelde van ruimte. Het transarium geeft aan de invloed op het voorkomen van massa binnen vacuüm. Deze is de periode ervan. Massa en vacuüm veroorzaken interagatie in de vorm van het transarium. Binnen de formule wordt deze interactie aangegeven alsvolgt:

m
(massa)

Door middel van het gebrek aan ruimte veroorzaakt vacuüm een verandering. Deze heeft een directe relatie. Vacuüm is repulsief ten opzichten van het voorkomen van ruimte. Deze is het tegenovergestelde aan massa. Massa is onderhevig aan inhoudsmaat en soortelijk gewicht. Deze bezit ruimte. Het vacuüm is tegenovergesteld aan het voorkomen van massa. Hieraan gerelateerd verhoudt zich een kracht. Deze kracht staat gelijk aan de massa. Massa (m) is de kracht binnen de formule.

De Immersphertheorie levert een conclusie. Deze biedt een uitkomst. De Immersphertheorie leidt tot het formuleren van kwantumzwaartekracht (QG=m/(y3/m)). Een kracht die de verhouding weergeeft tussen massa en vacuüm. Vanuit hier kan de Immersphertheorie worden onderbouwen wat de wijze is van het ontstaan van de planeten.

 

Referenties

1. Causal Patterns in Density Phenomena © 2003 Co-Principals: Tina Grotzer, David Perkins (Ref: Alinea 2 regel 2)
2. Physics of the Universe © Luke Mastin (Ref: Alinea 8)
3. Wikipedia: Vacuum © 2012 Licentie Creative Commons (Ref: Alinea 1)

Video: Kowch ISS Science. Source: Youtube